Møde den 12. november 2018

Bruger- / pårørenderådet Plejecenter Møllehjemmet.

Sted: Kontoret Elmebo

Tid: 12/11-18 kl. 15-17

Deltagere: Leif Andersen, Kirsten Vejrum, Anna Grete Nielsen, Knud Sejersen, Vivi Bossow Andersen, Jane Bang Vester, Karina Kreutzfeldt

 

DAGSORDEN

 • Godkendelse af referat fra sidst:

Godkendt

 • Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

 • Konstituering:

Formand: Kirsten Vejrum

Næstformand: Anna Grete Nielsen

 • Punkter fra Kirsten Vejrum
 • Indflytningsmødet: referat, samt tjekliste.

Der udtrykkes ønske om at praktiske aftaler omkring indflytning bliver skriftlige i form af en tjekliste og/ eller et referat fra mødet. På den tjekliste, skal der stå noget omkring hvilke ting man skal have med, hvilke hjælpemidler man har behov for, samt behovet for nødkald. Ledelsens forslag er en oversigt, hvor der er plads til, at de pårørende kan lave notater på. Der arbejdes videre med dette.

 • Folder om forventet service og kontaktpersonernes opgaver.

Ved indflytning udleveres pjecen "velkommen til Møllehjemmet". I den står der beskrevet kontaktpersonens rolle. BPR vil gerne arbejde videre med pjecen og den sendes derfor ud før næste møde.

 • Klippekort systemet.

Bliver muligvis en af de ting, som ikke vil være med på næste års budget. Vi afventer og kan arbejde videre med det, hvis det bliver aktuelt.

 • Aktivitetskalenderen og indbydelser sendes ud og være tilgængelige.

BPR har et ønske om, at aktivitetsplanen er tilgængelig en måneden før den er gældende. Ligeledes er der et ønske om, at datoerne for større arrangementer, er tilgængelige på hjemmesiden. BPR har oplevet at indbydelserne kommer sent ud og derfor er det svært at planlægge for de pårørende. Ledelsen arbejder videre med dette.

 • Punkter fra Anna Grete Nielsen
 • Træfældning – er der en dato?

Anna Grete fortæller om en meget lang og frustrerende sagsbehandling og der er endnu ikke en dato for, hvornår arbejdet går i gang.

 • Kan den varme mad serveres til aften?

Anna Grete og Kirsten spørg ind til, om den varme mad kan flyttes. De oplever at flere beboere, ikke har appetit til at spise kl. 12 hvis de er kommet sent op.

Jane fortæller at beboerne har været medbestemmende i, hvornår den varme mad skal serveres. Der bliver spurgt ind til, om maden kan serveres kl. 13 i stedet for kl. 12. Der drøftes at hele madordningen bliver evalueret omkring marts måned, da har ordningen været i gang i et år.

Normering og fordeling af ressourcer

Leif har et ønske om, at der ikke er for mange skift i personalet i Elmebo. Jane er opmærksomme på dette og forsøger at undgå for mange skift.

Kirsten oplever at det er svært at komme i kontakt med personalet i aftenvagten, da de er optaget andre steder. Kirsten har ligeledes oplevelsen af, at aftenvagterne er mere på 1. salen end i stuen, hvilket påvirker beboerne i stuen. Hun opfordre til, at personalet er mere synlige på begge etager.

Måde beboere og pårørende har kunnet mærke ansættelsesstoppet og de konsekvenser det har medført.

 • Orientering fra ledelsen om budget 19/20.

BPR er fået tilsendt referatet fra sidste møde i voksen- plejeudvalget. Her kan læses, hvilke forslag der er til tilbagekøbe forslået besparelser.

Der er desværre ikke planer om at tilbagekøbe de varslet besparelser på plejecenter området. Lige nu står plejecentrene til at skulle spare 10 % i dagvagten. Det vil betyde en reduktion på ca. 2 medarbejdere på Møllehjemmet.. Der er allerede nu vedtaget at spare 2 % på administrationen, hvilket betyder at de administrative medarbejder skal samles centralt. Hvilket opgaver de skal løse fremover, er der ikke taget stilling til endnu.

Der er en hørings periode på de forslag om tilbagekøb. Høringsfristen er den 19/11. Knud Sejersen fra ældrerådet opfordre kraftigt BPR til at indsende et høringssvar. Ældrerådet arbejder også med et høringssvar. Den 28/11 holder voksen- plejeudvalget møde, der besluttes om de fastholder de forslag der er til tilbagekøb af besparelser. Den 11/12 godkendes det endelige budget i kommunal bestyrelsen.

 • Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Intet nyt

 • Nyt fra beboerrepræsentant:

Næste møde er planlagt til den 21/3-19

Møde den 30. september 2018

Bruger- / pårørenderådet Plejecenter Møllehjemmet.

Sted: Høstfest

Tid: Den 30. september 2018

Referat fra valget til Bruger- pårørenderådet  

 • Orientering om valg, vedtægter mv.

Der udleveres vedtægter for bruger- og pårørenderådet på sundheds- og omsorgsområdet. Der orienteres om at medlemmer vælges for et år.

 • Afvikling af valghandling

Thorvald Schmidt, Gitte Posch og Leif Andersen modtager genvalg. Kirsten Vejrum og Anna Grete opstiller.

 • Opgørelse af valget og notering af de valgte medlemmer.

Rådet består af:

Thorvald Schmidt Beboer

Gitte Posch pårørende

Leif Andersen pårørende

Kirsten Vejrum pårørende

Anna Grete pårørende

Vivi Bossow Andersen medarbejder

Knud Sejersen ældrerådet

Karina Kreutzfeldt plejecenterleder

Jane Bang Vester afdelingsleder

 • Forslag til datoer for valgåret 2018 / 2019
 • 15.11.18
 • 21.03.19
 • 15.08.19
 • 29.09.19 ( Høstfest og valg)

Der kan blive indkaldt til ekstraordinære møder hvis behovet opstår.

 

 

Møde 29.august 2018

Bruger- / pårørenderådet Plejecenter Møllehjemmet.

Tid: 29. august kl. 16- 18

Deltagere: Leif Andersen, Gitte Posch, Knud Sejersen, Vivi Bossow Andersen, Jane Bang Vester, Karina Kreutzfeldt

 

DAGSORDEN

 • Godkendelse af referat fra sidst:

Godkendt

 • Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

 • Orientering fra ledelsen:
 • Tilsynsrapporter fra det kommunale tilsyn samt fra det risikobaseret tilsyn.

Kvalitetskonsulent og risikomanager Asbjørn Rosendal deltog i mødet og igennem gik rapporten fra det kommunale tilsyn. Karina Kreutzfeldt gennemgik den fra det risikobaseret tilsyn.

Kommunalt tilsyn

Den overordnet vurdering – tilsynets opfattelse er at Møllehjemmet er et velfungerende plejecenter, men at kerneopgaven er under pres. At kerneopgaven er under pres kommer frem i brugertilfredshedsundersøgelsen, hvor der generelt er udtryk for stor travlhed bland medarbejderne. Medarbejderne giver udtryk for stor travlhed, men man lever op til kvalitetsstandarderne.

Tilsynet havde stor ros til dokumentationen samt medicinhåndteringen var præget af struktur og orden. Tilsynet fandt 2 mindre fejl i medicinopbevaringen uden væsentlig risikos for patientsikkerheden.

BBR giver udtryk for bekymring i forhold til den travlhed der bliver beskrevet blandt beboerne og medarbejderne. De er bekymret for om personalet kan blive ved med at holde til det og hvilke konsekvenser det kan have for beboerne.

BPR er opmærksom på at ansættelsesstoppet har kunnet mærkes sommeren over , men at der også gives udtryk for både hos pårørende og beboere at den ansatte afløsere har løftede opgaven på bedste vis.

Risikobaseret tilsyn

Den samlet vurdering efter tilsynsbesøget var " mindre problemer af betydning for patientsikkerheden"

Ved målepunkt 12 fandt man sterile produkter hvor holdbarhedsdatoen var udløbet samt en EPI-pen hvor holdbarhedsdatoen var udløbet i marts 2018.

Møllehjemmet har indberettet det som en utilsigtet hændelse, så der kan blive arbejdet med en procedure, så denne fejl ikke sker igen.

 • Planlægning af årsmøde / høstfest

Høstfesten bliver planlagt til søndag den 30. september fra kl. 11.30 – ca. 16. Vi starter med at spise middag sammen og ved kaffen vil der være valg til BPR.

Vi satser på at alle kan sidde i dagligstuen i stueplan og hvis ikke vil vi være i cafeen.

Vivi, Karen-Margrethe og Jane vil planlægge festen.

 • Nyt fra medarbejderrepræsentant

Vivi har været rundt og talt med beboerne om der er noget de gerne vil have taget op på mødet. Det som fylder mest på 1. sal er at der ikke så ofte bliver lavet varm mad på 1. salen.

Jane taler med køkkenet om det.

 • Orientering fra formanden:
 • Nyt fra beboerrepræsentant
 • Bilag: tilsynsrapporter fra kommunalt tilsyn samt risikobaseret tilsyn
 • evt.

Karina orientere om det referat der er kommet fra voksen- pleje udvalget fra deres møde den 28. august.

 • VPU har indstillet til økonomiudvalget at ansættelsesstoppet skal ophøre.
 • Der vedtages midlertidige service nedsættelser indtil årsskiftet. Det omhandler bl.a. at fra at maden produceres i størst muligt omfang i de enkelte levebo-miljøer, ændres til at maden produceres på plejecenteret.

Bad 1 gang om ugen, rengøring hver 3. uge, vasketøj hver 14. dag.

Der gøres opmærksom på at disse ændringer altid vil ske med afsæt i en personlige og individuel vurdering og at der vil være borgere hvor særlige forhold gør, at serviceniveauet tilpasses netop dem.

BPR skal udarbejde et høringssvar til budget udkastet 2019. Jane sender det ud og samler tilbagemeldingerne til et høringssvar.

Møde 4.april 2018

Referat fra Bruger-pårørende møde den 4. april 2018

 • Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 • Konstituering

Der laves en præsentationsrunde

Der forsøges at vælges en formand, men ingen har lyst til at sidde på posten. Det aftales derfor, at der tænkes over det til næste møde og så sættes det på dagsorden igen.

 • Gennemgang af vedtægter for bruger- pårørenderåd

Vedtægter

 • Orientering fra ledelsen

Jane fortæller lidt om processen med varm mad og indførelse af ny dokumentationsmetode for personalet

 • Nyt fra beboerrepræsentant

Der spørges ind til om Thorvald har noget, og han opfordres til at bringe evt ønsker fra sig selv eller andre beboere med på møderne her.

 • Nyt fra medarbejderrepræsentant

Vivi fortæller lidt om de aktiviteter der har været den senere tid og opfordre til at se aktivitetslisten i avisen

Indkommende punkter til dagsorden:

 • Forslag om udformning af folder med oplysninger til de pårørende om, hvad de kan forvente af service / hjælp / Gitte Posch

Gitte fortæller, at hun meget gerne vil hav en pjece omkring Møllehjemmet, og hvilke forventninger der kan stilles, når ens pårørende flytter ind.

Karina fortæller, at der er en indflytningspjece, som udleveres ved indflytning, og at der bliver holdt en indflytningssamtale også, hvor netop forventninger afstemmes.

Det er desuden meget vigtigt, at man som pårørende der ud over kontakter enten kontaktpersonen, sygeplejersken eller afdelingslederen hvis man undres, hellere en gang for meget end en gang for lidt..

En god hverdag for et ældre menneske som har behov for støtte, handler meget om kommunikation mellem den ældre selv, familien og det plejepersonale som hjælper i hverdagen, så giv endelig lyd.

Det aftales at pjecen sendes med referatet ud, og tages op på næste møde så den kan revideres, hvis det er nødvendigt.

 • En uddybning af klippekort systemet, hvad er tanken? Fungere det? Ændringsforslag? / Gitte Posch

Gitte ønsker en uddybning af ordningen.

Der fortælles de overordnede rammer, og Vivi som er tovholder i hverdagen. fortæller omkring de samtaler der har været ved den enkelte beboer. omkring hvilke ønsker der kunne være til klip.

Karina fortæller, at der skulle være en ny pjece på vej omkring ordningen.

Vi undersøger om indflytningspjecen og info omkring klippekort kan kommer på hjemmesiden. Lige ledes aktivitetslisten.

 • Evt.

 

Formål

- medvirker til at sikre en pleje og omsorg, der bedst muligt lever op til den enkelte beboers ønsker og behov.
- medvirker til at sikre, at pleje og omsorg ydes efter gældende lovkrav og kommunens kvalitetsstandarder.
- skabe et forum for dialog mellem beboere, pårørende og medarbejdere i plejeboligenheden.

Bruger-og pårørenderåd repræsenterer beboernes interesser, og skal være med i dialogen om fastlæggelsen af retningslinjer i den daglige pleje og omsorgsindsats.

De skal høres om de årlige rapporter fra såvel Embedslægeinstitutionen og det Kommunale tilsyn

Vores bruger- og pårørenderåd er repræsenteret af beboere, pårørende, repræsentant fra Ældrerådet, medarbejder og Plejecenterleder.

Der er møde 1 gang i kvartalet

Valg til rådet hvert efterår

Såfremt du som beboer eller pårørende ønsker at stille op - så kontakt Plejecenterleder på tlf. 29 17 98 13

Samarbejdet i rådet foregår i en meget positiv ånd, der er stor åbenhed og plads til gensidige spørgsmål og informationer.

Bruger- og pårørenderådet bakker op om arrangementer og aktiviteter med beboerne. De er med til at skabe stjernestunder.

Vedtægter

Vedtægt for

Bruger- og pårørenderåd i Norddjurs Kommune

Formål

§ 1: Bruger- og pårørenderådet skal medvirke til at sikre opfyldelse af pleje og

omsorg, der bedst muligt lever op til den enkelte beboers ønsker og behov.

Rådets opgave er at repræsentere beboernes interesser.

Rådet skal medvirke til, at der skabes et forum for dialog mellem beboere, pårørende,

ledelse og medarbejdere i plejecentret.

Hvor etableres der bruger- og pårørenderåd?

§ 2: Der etableres bruger- og pårørenderåd i følgende plejecentre:

 

· Digterparken

· Farsøhthus

· Fuglsanggården

· Glesborg Plejecenter

· Møllehjemmet

· Violskrænten.

Rådets sammensætning, valg m.v.

§ 3: Rådet består af 7 medlemmer fordelt med:

· 4 medlemmer fra bruger- og pårørendegruppen

· Plejecentrets leder

· En tillidsrepræsentant fra medarbejderne

· Et medlem af ældrerådet.

§ 4: Medlemmerne fra bruger- og pårørendegruppen udpeges/vælges for ét år ad

gangen på et valgmøde/årsmøde, som afvikles i oktober måned.

Valgmødet afvikles på baggrund af en dagsorden med følgende punkter:

1. Orientering om valg, vedtægter m.v.

2. Aftale om, hvorledes valghandlingen skal foregå: fredsvalg, afstemning e.l.

3. Afvikling af valghandling.

4. Opgørelse af valget og notering af de valgte medlemmer.

5. Eventuelt.

Valgbar til bruger- og pårørenderådet er det enkelte plejecenters beboere og deres

pårørende.

4

Som pårørende betragtes forældre, ægtefæller, samlever, søskende, børn, svigerbørn,

børnebørn, oldebørn samt andre personer, som beboeren selv erklærer som sin

repræsentant.

Dør en beboer, kan den pårørende, der er valgt til rådet fortsætte som medlem indtil

næste valg.

Der kan vælges/udpeges indtil 4 stedfortrædere.

Der kan kun afgives èn stemme pr. beboer af enten beboeren selv eller en pårørende.

Stk. 2: Formanden for rådet udpeges/vælges blandt bruger- og pårørenderepræsentanterne.

Stk. 3: Der skal også vælges en næstformand, som varetager formandsopgaverne i

formandens eventuelle fravær.

§ 5: Tillidsrepræsentanten vælges for ét år ad gangen.

Ældrerådsmedlemmet udpeges for en periode, der svarer til valgperioden for

ældrerådet.

Plejecentrets leder er forpligtet til at sikre, at sekretæropgaven varetages.

Rådets opgaver

§ 6: Rådet skal repræsentere beboernes interesser og rådet skal inddrages ved

fastlæggelsen af retningslinierne for den daglige pleje- og omsorgsindsats i

plejecentret.

Stk. 2: Rådet skal medvirke til at tilrettelægge og udvikle samarbejdet mellem

ledelse, medarbejdere og beboere i plejecentret.

Stk. 3: Rådet har til formål at styrke den gensidige dialog samt følge op på

målsætning og delmålsætninger for ældreområdet i Norddjurs Kommune.

Stk. 4: Rådet skal være med i dialogen omkring væsentlige forhold som f.eks.

· Hovedmålsætning

· Delmålsætninger

· Retningslinier for pleje

· Retningslinier for omsorg

· Retningslinier for praktisk bistand

· Kostplaner o.l.

· Personalets arbejdsrutiner

· Aktiviteter og socialt samvær

· Betalingsordninger

· Rygepolitik

5

· Centrets interne miljø

· Centrets interne information

· Centrets traditioner, fester o.l. – generelt.

Stk. 5: Rådet orienteres om de årlige rapporter fra såvel det kommunale tilsyn som

tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.

Tilsynsrapporten fra Embedslægeinstitutionens uanmeldte tilsyn og årsrapporten fra

Embedslægeinstitutionen sendes til høring.

Bruger- og pårørenderådet indbydes til at deltage i det anmeldte kommunale tilsyn.

De kommunale tilsynsrapporter fra det uanmeldte og det anmeldte tilsyn, den

kommunale årsrapport og årsrapporten om magtanvendelse sendes til høring.

Stk. 6: Rådet er ikke bundet af bestemte emner, men kan drøfte alle relevante forhold

– generelt.

Stk. 7: Rådet må ikke drøfte personsager og deltager ikke i konkrete personaleansættelser/

opsigelser o.l.

Rådets møder

§ 7: Rådet udøver sin virksomhed i møder.

Stk. 2: Rådet skal tilstræbe at afholde mindst ét møde i kvartalet.

Stk. 3: Rådet kan indkaldes ekstraordinært af formanden

Stk. 4: Formanden kan aflyse et planlagt møde, såfremt dette skønnes

nødvendigt/relevant.

Stk. 5: Møderne skal tilstræbes fastlagt mindst ét kvartal frem.

Stk. 6: Møderne afvikles i plejecentret, såfremt intet andet er aftalt.

Udsendelse af dagsorden

§ 8: Dagsorden for møderne udarbejdes af formanden, i samarbejde med plejecentrets

leder.

Stk. 2: Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

6

1. Beslutningsreferat fra sidste møde.

2. Sager til behandling

3. Orienterings- og efterretningssager.

4. Eventuelt

5. Aftale om næste møde.

Stk. 3: Rådets medlemmer kan fremsende punkter til optagelse på dagsordenen.

Punkterne skal fremsendes til formanden senest 8 dage før mødet afholdes.

Stk. 4: Dagsordenen skal gøres tilgængelig for medlemmerne senest 4 hverdage før

mødets afholdelse.

Dagsorden med eventuelle bilag m.v. udsendes ved almindelig post, ved intern

fordeling/udlevering eller pr. mail

Stk. 5: Ved indkaldelse til ekstraordinære møder, kan den anførte tidsfrist afviges.

(Frist i § 8 stk. 4.)

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 9: Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2: Såfremt der er valgt en stedfortræder for et rådsmedlem, kan vedkommende

indtræde i rådet i enkeltsituationer/enkelte møder o.l.

Stk. 3: Meddelelse om indkaldelse af stedfortræder skal meddeles formanden inden

mødets start.

§ 10: Formanden og i dennes fravær næstformanden leder rådets møder.

§ 11: Sagerne behandles i den rækkefølge de fremgår af dagsordenen.

Medlemmer af rådet eller formanden kan ved mødets start stille forslag om en anden

rækkefølge. Rådet afgør ved stemmeflerhed om en anden rækkefølge skal anvendes.

Stk. 2: Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen og

kan herunder stille forslag til optagelse på dagsordenen. Rådet afgør ved

stemmeflerhed om et forslag til optagelse på dagsordenen kan imødekommes.

Stk. 3: Alle medlemmer skal udvise positiv forhandlingsvilje, og det skal tilstræbes,

at der opnås enighed i de sager, der behandles af rådet.

7

Stk. 4: Kan der ikke opnås enighed i en sag, afgøres denne af de kompetente organer

f.eks. ældrechefen, voksen- og plejeudvalget eller økonomiudvalget og

kommunalbestyrelsen. Sagen skal ledsages af en kort redegørelse for hver parts

opfattelse af sagen.

Medlemmernes deltagelse i møde m.v.

§ 12: Der kan ikke træffes beslutninger i rådet uden for rådets kompetence.

Alle medlemmer skal udvise tavshedspligt i forhold til alle interne forhold der har

karakter af personlige forhold.

Stk. 2: Der kan ikke ydes betaling for deltagelse i rådets møder.

Der ydes ikke diæter, timegodtgørelse eller rejseudgifter o.l.

Beslutningsreferat m.v.

§ 13: Rådets beslutninger indføres i et beslutningsreferat. Formanden konkluderer,

hvad der skal indføres.

Stk. 2: Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening tilført beslutningsreferatet.

Spørgsmål vedrørende forståelse af vedtægten

§ 14: Rådets medlemmer er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens

afgørelser med hensyn til forståelse af vedtægtens bestemmelser, men spørgsmål i

den forbindelse kan indbringes for rådet i dets næste møde.

§ 15: Nærværende vedtægt træder i kraft ved vedtagelsen i kommunalbestyrelsen.

Norddjurs Kommune

Kommunalbestyrelsen

Den 20.08.2013

Jan Petersen

Borgmester